Dette forkortede produktresumé er baseret på det seneste godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos Biogen (Denmark) A/S, Stationsparken 37, 3. sal, 2600 Glostrup, telefon 77 41 57 57

Tecfidera (dimethylfumarat) 120 mg eller 240 mg hård enterokapsel (forkortet produktresumé: afsnit markeret med* er omskrevet og/eller forkortede i forhold til det produktresumé EMA har godkendt)  

Indikation: Tecfidera er indiceret til behandling af voksne patienter med relapsing-remitterende multipel sklerose. Dosering og administration: Behandling skal påbegyndes under supervision af en læge med erfaring i behandling af multipel sklerose. Startdosis er 120 mg to gange dagligt. Efter 7 dage øges dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 240 mg to gange dagligt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne. Formodet eller bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Der er set ændringer i laboratorieværdier på nyreparametre i kliniske forsøg hos patienter behandlet med dimethylfumarat. Den kliniske betydning af disse ændringer kendes ikke. Vurdering af nyrefunktion (f.eks. kreatinin, blodureanitrogen og urinundersøgelse) anbefales inden behandlingsstart, 3 og 6 måneder efter behandlingsstart og derefter hver 6. til 12. måned samt på klinisk indikation. Lægemiddelinduceret leverskade, herunder forhøjede leverenzymer (≥ 3 øvre normalgrænse (ULN)) og forhøjede niveauer af totalt bilirubin (≥ 2 ULN), kan forekomme som følge af behandling med dimethylfumarat. Dette kan opstå umiddelbart, efter adskillige uger eller efter længere tid. Det er observeret, at bivirkningerne ophørte efter seponering af behandlingen. En vurdering af niveauerne af serum-aminotransferaser (f.eks. alaninaminotransferase (ALAT), aspartataminotransferase (ASAT)) og totalt bilirubin anbefales før behandlingsstart og under behandlingen, efter klinisk indikation. Patienter behandlet med Tecfidera kan udvikle lymfopeni. Inden behandling med Tecfidera skal en aktuel komplet blodtælling, der inkluderer lymfocytter. Hvis lymfocyttallet ligger under normalområdet, skal en grundig evaluering af mulige årsager være gennemført, før behandlingen med Tecfidera indledes. Dimethylfumarat er ikke blevet undersøgt hos patienter med eksisterende lave lymfocyttal, og der skal udvises forsigtighed ved behandling af disse patienter. Tecfidera bør ikke påbegyndes hos patienter med svær lymfopeni (lymfocyttal <0,5×109/l). Efter behandlingsstart skal der foretages komplet blodtælling, der inkluderer lymfocytter, hver 3. måned. Pga. en øget risiko for PML anbefales særlig overvågning af patienter med lymfopeni: Tecfidera bør seponeres hos patienter med langvarig, svær lymfopeni (lymfocyttal <0,5x109/l i mere end 6 måneder). Benefit/risk-forholdet ved behandling med Tecfidera hos patienter med vedvarende moderat nedsat absolut lymfocyttal ≥0,5x109/l og <0,8x109/l i mere end 6 måneder skal revurderes. Hos patienter med lymfocyttal under nedre normalgrænse som fastsat i den lokale laboratoriereference, anbefales regelmæssig kontrol af det absolutte lymfocyttal. Øvrige faktorer, der kan øge den individuelle PML-risiko yderligere, bør overvejes. Lymfocyttallene skal følges indtil normalisering. Efter normalisering, og hvis der ikke er andre behandlingsmuligheder, skal beslutningen om at genstarte behandlingen med Tecfidera efter behandlingsafbrydelse baseres på et klinisk skøn. Før behandlingen med Tecfidera indledes, skal en baseline-MR-skanning være til rådighed (sædvanligvis inden for 3 måneder) som reference. MR-billeddiagnostik kan overvejes som en del af en nøjere overvågning af patienter, der menes at have en øget risiko for PML. Skulle der være klinisk mistanke om PML, skal MR-skanning foretages med det samme til diagnostisk formål. Der er indberettet PML hos patienter behandlet med Tecfidera. PML er en opportunistisk infektion, forårsaget af John Cunningham-virus (JCV). PML kan være dødelig eller resultere i svær invaliditet. Der er observeret tilfælde af PML ved behandling med dimethylfumarat og andre lægemidler, der indeholder fumarater, hos patienter med lymfopeni (lymfocyttal under LLN). Moderat til svær, langvarig lymfopeni synes at øge risikoen for PML med Tecfidera. Dog kan risikoen ikke udelukkes hos patienter med let lymfopeni. Øvrige faktorer, der kan bidrage til en øget risiko for PML i forbindelse med lymfopeni er: Varigheden af behandlingen med Tecfidera. PML er forekommet efter ca. 1-5 års behandling, selvom det nøjagtige forhold med behandlingsvarigheden er ukendt. Udtalte fald i CD4+ og især i CD8+ T-celletal, som er vigtige for immunforsvaret. Tidligere immunsuppressiv eller immunmodulatorisk behandling. Læger skal evaluere deres patienter for at afgøre, om symptomerne indikerer neurologisk dysfunktion, og, hvis dette er tilfældet, om disse symptomer er typiske for MS eller kan være tegn på PML. Ved det første tegn eller symptom, der tyder på PML, bør Tecfidera seponeres, og der skal udføres passende diagnostiske evalueringer, herunder undersøgelse af cerebrospinalvæsken for JVC-DNA ved hjælp af den kvantitative PCR-teknik. PML kan kun opstå, hvis patienter har JCV-infektion. En negativ anti-JVC-antistoftest (ved tilstedeværelsen af normale lymfocyttal) udelukker ikke muligheden for senere JCV-infektion. Hvis en patient udvikler PML, skal Tecfidera seponeres permanent. Der er ikke udført studier, som evaluerer Tecfideras effektivitet og sikkerhed hos patienter, der er skiftet fra andre sygdomsmodificerende behandlinger til Tecfidera. Det er muligt, at tidligere immunsuppressiv behandling kan have indflydelse på udviklingen af PML hos patienter behandlet med dimethylfumarat. Der er observeret tilfælde af PML hos patienter, der tidligere havde været i behandling med natalizumab, som er kendt for at medføre en risiko for udvikling af PML. Læger bør være opmærksomme på, at tilfælde af PML, der optræder kort tid efter seponering af natalizumab, ikke nødvendigvis er ledsaget af lymfopeni. Størstedelen af bekræftede PML-tilfælde i forbindelse med Tecfidera er indtruffet hos patienter, der tidligere har gennemgået immunmodulerende behandling. Når patienter skifter fra en anden sygdomsmodificerende behandling til Tecfidera, skal den anden terapis halveringstid og virkningsmekanisme tages i betragtning for at undgå en additiv immuneffekt og samtidig nedsætte risikoen for reaktivering af MS. Tecfidera er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig nyre- eller leverinsufficiens eller alvorlig aktiv gastrointestinal sygdom, og der skal derfor udvises forsigtighed ved brug hos disse patienter. I kliniske studier har 34% af Tecfidera-behandlede patienter oplevet rødme (flushing) og 3 ud af i alt 2.560 oplevede alvorlig rødme (flushing), der formodentlig var overfølsomheds- eller anafylaktoide reaktioner. Tilfældene var ikke livstruende, men førte til indlæggelse. Ordinerende læger og patienter skal være opmærksomme på dette i tilfælde af svær blussen eller rødme. Et kort behandlingsforløb med 75 mg acetylsalicylsyre kan gavne patienter, der er påvirket af rødme. Anafylaktiske reaktioner: Tilfælde med anafylaksi/anafylaktoide reaktioner er blevet rapporteret efter administration af Tecfidera hos patienter efter markedsføringen. Symptomerne kan inkludere dyspnø, hypoksi, hypotension, angioødem, udslæt eller nældefeber. Generelt opstår disse reaktioner efter den første dosis, men de kan også opstå når som helst i løbet af behandlingen og kan være livstruende. Patienterne skal afbryde behandlingen og straks opsøge lægehjælp ved symptomer på anafylaksi, og behandlingen må ikke genoptages. Patienter, der får Tecfidera, skal informeres om at rapportere symptomer på infektion til en læge. Patienter med alvorlige infektioner bør ikke starte behandling med Tecfidera, før infektionen eller infektionerne er overstået. Der er forekommet tilfælde af herpes zoster med Tecfidera. De fleste af tilfældene var ikke alvorlige, men der er indberettet alvorlige tilfælde, herunder dissemineret herpes zoster, herpes zoster ophthalmicus, herpes zoster oticus, neurologisk herpes zoster-infektion, herpes zoster-meningoencefalitis og herpes zoster-meningomyelitis. Disse tilfælde kan forekomme når som helst under behandlingen. Overvåg patienter, der tager Tecfidera, for tegn og symptomer på herpes zoster, især hvis der er rapporteret samtidig lymfocytopeni. Dersom der forekommer herpes zoster, skal der administreres en egnet behandling mod herpes zoster. Overvej at pausere Tecfidera-behandlingen hos patienter med alvorlige infektioner, indtil infektionen er overstået. Behandlingen med Tecfidera skal startes gradvist for at reducere forekomsten af rødme og gastrointestinale bivirkninger. Der er indberettet tilfælde af Fanconis syndrom for et lægemiddel indeholdende dimethylfumarat i kombination med andre fumarsyreestere. En tidlig diagnosticering af Fanconis syndrom og seponering af dimethylfumarat-behandlingen er vigtig for at forhindre opståen af nyreinsufficiens og osteomalaci, da syndromet normalt er reversibelt. Det skal fremhæves, at Fanconis syndrom kan forekomme uden forhøjede kreatininniveauer eller lav glomerulær filtrationshastighed. I tilfælde af uklare symptomer bør Fanconis syndrom overvejes, og passende undersøgelser foretages. Graviditet: Tecfidera bør ikke anvendes under graviditeten eller til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception. Tecfidera bør kun anvendes under graviditet, hvis det er strengt nødvendigt, og den potentielle fordel for kvinden opvejer den potentielle risiko for fosteret. Amning: Det er ukendt, om dimethylfumarat eller dets metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling med Tecfidera skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen. Prævention: In vitro-studier af CYP-induktion viste ikke interaktion mellem Tecfidera og p-piller. I et in vivo-studie medførte samtidig administration af Tecfidera og et oralt præventionsmiddel (norgestimat og etinylestradiol) ingen relevant ændring i virkningen af det orale præventionsmiddel. Der er ikke udført interaktionsstudier med orale præventionsmidler med andre progestogener, men det forventes ikke, at Tecfidera påvirker deres virkning. Bivirkninger*: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100) Infektioner og parasitære sygdomme: gastroenteritis (almindelig), progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) (ikke kendt), Herpes zoster (ikke kendt) Blod og lymfesystem: lymfopeni, leukopeni (almindelig), trombocytopeni (ikke almindelig) Immunsystemet: overfølsomhed (Ikke almindelig) Nervesystemet: brændende fornemmelse (almindelig) Vaskulære sygdomme: rødme (flushing) (meget almindelig) hedestigning (almindelig) Mave-tarm-kanalen: diaré, kvalme, smerter i øverste del af abdomen, abdominalsmerter (meget almindelig) opkastning, dyspepsi, gastritis, gastrointestinale gener (almindelig) Hud og subkutane væv: pruritus, udslæt, erytem (almindelig) Lever og galdeveje: forhøjet aspartataminotransfererase, forhøjet alaninaminotransferase (almindelig), lægemiddelinduceret leverskade (ikke kendt) Nyrer og urinveje: proteinuri (almindelig) Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: varmefølelse (almindelig) Undersøgelser: ketoner i urinen (meget almindelig) albuminuri, forhøjet antal hvide blodlegemer (almindelig). Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Udlevering: BEGR (kun til sygehuse) Pris: Se dagsaktuelle priser på medicinpriser.dk
Markedsføringstilladelsesnumre: EU/1/13/837/001/002 Indehaver af markedsføringstilladelsen: Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holland Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: Biogen Manufacturing ApS, Biogen Allé 1, 3400 Hillerød, Danmark

REFERENCE

1. Gold R, Arnold DL, Bar-Or A et al. Long-term safety and efficacy of dimethyl fumarate for up to 13 years in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Final ENDORSE study results. Mult Scler J 2021 Sep 1;13524585211037909. doi: 10.1177/13524585211037909